© 2011 Jan Horký. Všechna práva vyhrazena.

Okolí průpichu nám není lhostejné!

Snad všichni občané Přerova se shodnou na tom, že budování čtyřpruhového průpichu je neuvěřitelně velkým zásahem do organismu města. Při pohledu na mapu města je také patrné, že uzavřený blok domů kolem pivovaru a Juty je zhruba stejně velký jako historické jádro města, a že Přerovu chybí „nádražní třída“ spojující přímo centrum města s vlakovým nádražím.

Dnes uzavřený blok je zhruba stejně velký jako centrum města!
Dnes uzavřený blok je zhruba stejně velký jako centrum města!

Zkusme se podívat na průpich také jako na příležitost. Příležitost, která plošně znamená neuvěřitelných 11 hektarů rozvojových ploch prakticky v centru města. Jenomže, jakým směrem se bude tato lokalita rozvíjet? Co zde má vzniknout? Územní plán určuje jen velmi obecně tzv. „smíšené využití,“ ale pro vybudování kvalitního, živého a trvale udržitelného kusu města je jeho podrobnost nedostačující! Je povinností města dbát o svůj rozvoj a určovat jeho mantinely.

Rozvoj oblasti

Jak ale zjistit tu správnou variantu rozvoje? Jak zde umístnit domy, aby vznikly ulice, náměstí, jaké využití ploch bude vhodné, nebo naopak nepřípustné?

Anonymní ideovou architektonicko-urbanistickou soutěží. Jedině ta přinese množství různých návrhů, idejí, konkrétnější vizi uspořádání této části města. Umožní tyto návrhy porovnat a vybrat ten nejlepší, ze kterého by měl vzejít regulační plán. Takový, aby jasně stanovil základní prostorové uspořádání, ale na druhou stranu neomezoval budoucí investice. Regulační plán dává investorům jistotu investic, ukazuje směr budoucího rozvoje.

Udělejme to jako Karel IV.

Kvalitní příklad známe už od Karla IV., který se jal budovat Nové Město Pražské: určil stavební čáru, parcelaci, požadavek kamenného domu a zbytek byl už na jednotlivcích. Podobný základní rámec musí dávat město i dnes, nechce-li na mnoho desetiletí promarnit příležitost otevření tohoto bloku!

Náš návrh pro věc

Společně pro Přerov proto navrhlo schválit záměr vyhlášení takové ideové architektonicko-urbanistické soutěže na lokalitu kolem průpichu, společně s návrhem na ideovou soutěž na budoucí využití objektu Chemoprojekt. Záměr druhý nebyl přijat, návrhem soutěže na území kolem průpichu se bude ještě zabývat Rada města.

Navržené území pro řešení ideovou soutěží čítá cca 11 hektarů!
Navržené území pro řešení ideovou soutěží čítá cca 11 hektarů!

Pokud zastupitelé v jednom bodu schvalují záměr financovat chodníky a cyklostezky kolem nové dopravní tepny, ale v bodě následujícím zaujímají převážně odmítavý postoj k záměru získat množství idejí urbanistů pro budoucnost velké části města, není vše tak úplně v pořádku. Doufáme, že se jedná o dočasné nepochopení zásadnosti tohoto rozvojového kroku, nikoli o snahu zabránit konkrétní odborné diskuzi o budoucnosti nové čtvrti města Přerova.

Věřím, že radní následně dospějí k přesvědčení, že nelze nechat rozvoj města jen na soukromých developerech, jejichž zájem o trvale udržitelný rozvoj území bývá spíše výjimkou. Osud této lokality a záměru na vyhlášení soutěže budeme pečlivě sledovat.

Ing. arch. Jan Horký, Mgr. Zdeněk Schenk, zastupitel Společně pro Přerov


Publikováno v Novém Přerovsku 6.5.2011